Regulamin
Regulamin sklepu

internetowego PROGRESS BOARDS.

§1  Zagadnienia wstępne

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez
Bartosza Kasperskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kasperski serwis Bartosz
Kasperski, z siedzibą w Opolu za pośrednictwem sklepu internetowego www.prgsboards.com
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Bartosza
Kasperskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kasperski Serwis Bartosz Kasperski z
siedzibą w Opolu 45-057, Oleska 19-22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta
Opola, NIP: 7542765263, Regon: usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Kontakt ze sprzedającym
jest możliwy pod adresem: hello@prgsboards.com
1.2 Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, ze. zm.).
1.3 Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny oraz bezpłatny
dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet.
1.4 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z
Regulaminem. Sprzedający udostępnia Regulamin bezpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie.
1.5 Kupujący rejestrując konto w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że
akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
1.6 Definicje pojęć używanych w Regulaminie:
ADRES POCZTOWY – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości w przypadku
miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu. W przypadku
miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy
oraz miejscowość.
ADRES REKLAMACYJNY
KASPERSKI SERWIS – Bartosz Kasperski
Adres: 45-057 Opole, ul. Oleska 19-22
CENNIK DOSTAW– znajdujące się na sklepie zestawienie dostępnych rodzajów dostawy oraz ich
kosztów.
DANE KONTAKTOWE:
KASPERSKI SERWIS – Bartosz Kasperski
adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19-22
e-mail: hello@prgsboards.com
telefon: +48 664735050
DOSTAWA – rodzaj usługi transportowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu. Wymieniona w
cenniku dostaw.
DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami
prawa.
KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o danym produkcie.
KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do
czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 459 z późn. zm.).
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.)..
KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
KOSZYK– lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów
Kupującego.
KUPUJĄCY– zarówno Konsument, jak i Klient.
MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez
Kupującego.
MOMENT WYDANIA RZECZY– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru
osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
PRAWO KONSUMENCKIE– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).
PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która
podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny
(cena/jednostka).
PRZEDMIOT UMOWY– produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA– przedmiot umowy.
PUNKT ODBIORU– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
RZECZ– rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www.untamedbrand.com, za pośrednictwem
którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
SPRZEDAJĄCY
KASPERSKI SERWIS – Bartosz Kasperski
Adres: 45-052 Opole, Oleska 19-22.
NIP: 7542765263,
REGON: 160276637 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod
adresem:https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=42e9cda4-de9e-
4394-9fdb-21603a2c5b7e
KONTO BANKOWE: 67 1090 2242 0000 0001 3539 5895
SYSTEM - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie
określany Internetem.
TERMIN REALIZACJI– wyszczególniona na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
UMOWA– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa
konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu
cywilnego w przypadku Kupujących.
WADA– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna określone w odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.

ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy,
dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a
Sprzedającym.

§2 Warunki techniczne korzystania ze sklepu
2.1 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.2 Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3 Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
2.4 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają
podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2.5 Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego.
2.6 Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu
uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma,
informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od
umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy
wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru
formularza odstąpienia od umowy.
2.7 Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów
znajdujących się w sklepie.
2.8 Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na
odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią
świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2.9 Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących
przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome
wersja 10 lub nowsza, Safari. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne
wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.prgsbboards.com, należy je
wszystkie wyłączyć́.
2.10 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania
dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek
zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej
chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
2.11 Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zasady zawierania umowy

3.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
3.2 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część
może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.3 Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
3.4 Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego
przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na
koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie
był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
3.5 Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje
on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
3.6 Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i
zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
3.7 Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości
zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody
Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
3.8 Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych
z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z
chwilą realizacji zamówienia.
3.9 Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany
wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca
wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 2.6 podpunkt b.
3.10 W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§4 Zasady rozwiazywania umowy

4.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
4.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem
konsumenckim.
4.4 Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli
został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.5 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4.6 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4.7 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
4.8 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie
został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody
lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
4.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

4.10 Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów
zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
4.11 Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
4.12 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.13 Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
4.14 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą
sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Rękojmia

5.1 Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec
Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
5.2 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu
cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

6.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
6.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na
ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
6.3 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w
celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
§7 Postanowienia końcowe

7.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być
również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z
obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w
miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
7.2 Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin pod adresem:
https://prgsboards.com W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego
obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy
Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako
obowiązującego.

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy
prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego
przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod
przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności
sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
7.4 W sporze między Sprzedającym a Klientem wyłącznie właściwym jest sąd dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Sprzedającego.