KASPERSKI SERWIS Bartosz Kasperski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy KASPERSKI SERWIS Bartosz Kasperski na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0029/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka 
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  300 200,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 195 099,98 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, francuskim, holenderskim i amerykańskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

 - wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych,

otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

 - wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);

 - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.